Ψυχίατρος στέλνει ἀσθενὴ σὲ ψυχιατρεῖο γιατὶ ἀρνεῖται χημειοθεραπεία!!

Ὑπάρχει λοιπὸν ποὺ λέτε μία οἰκογένεια ποὺ πρὸ καιροῦ ἀντιμετώπισε σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας (καρκίνος) μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά της. Ἡ νέα αὐτὴ κοπέλλα, ἀνήλικη τότε, ἐδέχθη χημειοθεραπεία, ἀλλὰ δὲν διεφαίνετο πὼς θὰ τὰ καταφέρη. Βάσει μάλιστα τῶν ὅσων «κουράγιο» ἔλεγαν οἱ ἰατροί, κτυπῶντας φιλικὰ τὴν πλάτη τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, «δὲν πήγαινε καὶ τόσο καλά», μὲ ἀποτέλεσμα οἱ γονεῖς, φοβούμενοι γιὰ τὸ μοιραῖον νὰ ἔχουν κυριολεκτικῶς μουδιάση, βλέποντας τὸ παιδί τους νὰ σβήνῃ.

Τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ ὅμως, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασιν, ἀντιλαμβανόμενο πὼς φθάνει τὸ τέλος του, ἄρχισε νὰ ζητᾷ, μὲ ὅσες δυνάμεις τοῦ ἀπέμεναν, νὰ κάνουν κάτι αὐτοὶ οἱ γονεῖς γιὰ νὰ τὸ σώσουν. Δηλώνοντας πὼς δὲν θὰ ἄντεχε καὶ θὰ πέθαινε, οἱ γονεῖς, ἀπελπισμένοι πλέον, σαφῶς ῥισκάροντας πολλά, μὰ κυρίως τὴν ἐπιβίωσίν του, ἀπεφάσισαν νὰ ὑπογράψουν καὶ νὰ πάρουν τὸ παιδί τους ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ νοσοκομεῖο ἐνᾦ ταὐτοχρόνως, ἐναγωνίως, ἀναζητοῦσαν ἐξωνοσοκομειακοὺς ἰατρούς, γιὰ νὰ λάβουν πληροφορίες καὶ κατευθύνσεις καί, φυσικά, νὰ ἀναλάβουν αὐτοὶ νὰ βοηθήσουν στὴν θεραπεία τοῦ παιδιοῦ τους.

Πράγματι οἱ ἰατροὶ εὑρέθησαν καί, ὡς …ἐκ θαύματος, σὲ ἐλάχιστες ἡμέρες τὸ κορίτσι ἄρχισε νὰ ἀναῤῥώνῃ. Ὅμως τὰ πράγματα δὲν ἦσαν καὶ τόσο ἁπλᾶ, ἐφ΄ ὅσον τὸ κορίτσι ἦταν ἀνήλικο καὶ οἱ ἔχοντες κατὰ τὸν νόμο ἐξουσία εἶχαν ἄλλες ἀπόψεις γιὰ τὰ γεγονότα.

Ἔτσι, συντόμως, οἱ γονεῖς εὐρέθησαν νὰ ἀντιμετωπίζουν διάφορες περιπέτειες, μὲ εἰσαγγελίες καὶ εἰσαγγελεῖς, μὲ εἰσαγγελικὲς ἐντολὲς καί, καταληκτικῶς μετὰ ἀπὸ διαφόρων εἰδῶν ἐντολές, νὰ λογοδοτοῦν διότι «ἐξέθεταν τὸ παιδί τους σὲ θανάσιμο κίνδυνο». Τελικῶς ὑπεχρεώθη νὰ νοσηλευθῇ σὲ ὀγκολογικὸ κέντρο, ἀλλὰ καὶ πάλι ἡ κοπέλλα ἦταν ἀνένδοτη, ἐφ΄ ὄσον ἤδη ἡ προηγουμένη της ἐμπειρία ἦταν τόσο ἐπώδυνος, ποὺ ἠρνεῖτο νὰ τὴν ἐπαναλάβῃ.

Κι ἔτσι, παρὰ τὶς πιέσεις ἰατρῶν καὶ εἰσαγγελέων, κι ἐφ΄ ὅσον ἡ ἰδία ἠρνεῖτο κατηγορηματικῶς τὴν χημεία, εἰσαγγελία, νοσοκομεῖο καὶ γονεῖς ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀποδεκτοῦν τὶς θέσεις της καὶ νὰ τὴν ἀφήσουν ἐλευθέρα νὰ ἐξακολουθήσῃ μίαν ἀγωγή, καθαρὰ διατροφική, ποὺ ὅμως καθημερινῶς τὴν ἐνδυνάμωνε καὶ τῆς ἐπέτρεψε νὰ ἐπιστρέψῃ ταχύτατα στὴν προηγουμένη ζωή της.

Αὐτὴ ἡ καλὴ κατάστασις τῆς ὑγείας της, γιὰ περίπου ἑνάμισυ χρόνο, ἔκανε ἀκόμη καὶ τοὺς νοσοκομειακοὺς ἰατροὺς ποὺ τὴν παρακολουθοῦσαν νὰ θαυμάζουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς καλῆς ὑγείας της, ἐφ΄ ὄσον, κάθε μῆνα ἐλέγχετο αἱματολογικῶς, ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο.

Ἡ κοπέλλα πήγαινε πάρα πολὺ καλὰ ἀπὸ πλευρᾶς ὑγείας, ἔως καὶ πρὸ μηνός, ἀλλὰ στὸ μεταξύ, ἐνήλικη πλέον, μία βαρειὰ ἴωσις, ποὺ τὴν ηὗρε ἐν τελῶς ἐξαντλημένη, λόγῳ μίας περιόδου πολλῶν κοπώσεων, ἐργασιῶν, συστηματικῆς μελέτης ἢ ἀκόμη καὶ διασκεδάσεων (καὶ καταληκτικῶς ἐκπτώσεων στὴν ἀγωγή της), ᾡδήγησε σὲ μίαν ἀκόμη πιὸ βαρειὰ πνευμονία.

Ἐν ὀλίγοις ἡ νέα αὐτὴ γυναῖκα, αἰσθανομένη -ἴσως- πλέον ἀσφαλής, ἐφ΄ ὅσον διαβιοῦσε καλῶς, μὲ ὅλες τὶς νεανικές της δραστηριότητες καί, φυσικά, δίχως καρκινικοὺς δεῖκτες γιὰ πολλοὺς μῆνες (βάσει τῶν συχνῶν ἐξετάσεών της), μὰ καὶ δίχως νὰ ἐνημερώσῃ τὴν οἰκογένειά της γιὰ αὐτό, εἶχε μειώση στὸ ἐλάχιστον δυνατὸν τὴν ἀγωγή της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπανεμφανισθοῦν αὐτοί, μὲ τὴν μορφὴ αἱματολογικῶν ἀνωμαλιῶν καὶ νὰ σημάνουν πολλαπλοὺς συναγερμούς. Ἐν τούτοις ὅμως τὸ πλέον ἄμεσο ἦταν ἡ πνευμονία ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἀποτελεσματικῶς, πρὸ κειμένου ἡ ἰδία νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ζωή της, μὰ κυρίως, τὸ ταχύτερον στὴν ἀγωγή της. Μὰ ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ (ἂς ποῦμε) …περίεργα!!!

Τὴν Δευτέρα 15 Ἀπριλίου, μὲ συμπτώματα γρίππης, ἡ κοπέλλα, πῆγε στὸ «Λαϊκὸ» νοσοκομεῖο γιὰ νὰ ἐξετασθῇ γιὰ σταφυλόκοκκο στὸ αἷμα, κατόπιν ὑποδείξεως ἑνὸς ἐκ τῶν ἰατρῶν ποὺ τὴν παρακολουθοῦσαν ἐξωνοσοκομειακῶς. Ἀναμένοντας τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων (πέντε ἡμέρες ἀργότερα), ἐξακολουθοῦσαν οἱ γονεῖς νὰ φροντίζουν τὸ κορίτσι τους κατ’ οἶκον, μὲ συμπτώματα βαρειᾶς ἰώσεως, ἀλλὰ καὶ σὲ διαρκῆ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἐξωνοσοκομειακοὺς ἰατροὺς ποὺ τὴν παρακολουθοῦσαν.

Ὅταν ὅμως ὁ πυρετός, ἀρκετὰ ὑψηλός, στὶς ἀρχὲς τοῦ τετάρτου εἰκοσιτετραώρου, ἐξακολουθοῦσε νὰ ἐπιμένῃ, πάντα κατόπιν ὑποδείξεως τῶν ἐξωνοσοκομειακῶν ἰατρῶν, ἐπεσκέφθησαν νοσοκομεῖο ἐπαρχειακό, ὅπου διεγνώσθη βαρυτάτη πνευμονία. Κατόπιν τούτου ὅμως ἡ πορεία πρὸς τὸ Πανεπιστημιακὸ «Λαϊκό», ποὺ ἐπὶ πλέον ἐφημέρευε, ἦταν μονόδρομος. Ἡ κοπέλλα εἰσήχθη στὸ νοσοκομεῖο τὴν Παρασκευὴ 19 Ἀπριλίου τοῦ 2019.

Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ ἔκαναν οἱ γονεῖς ἦταν νὰ δώσουν τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ τῆς ἀσθενοῦς, ἐφ’ ὄσον ἡ ἰδία ἡ ἀσθενὴς δυσκολεύετο, κάτι ὅμως ποὺ τελικῶς, ὅπως ἀπεδείχθη, δὲν ἦταν ἀναγκαῖον, ἐφ΄ ὅσον μέσῳ ΑΜΚΑ μποροῦσαν οἱ ἰατροὶ νὰ δοῦν τὰ πάντα. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ξεκινήσῃ μεγάλο τμῆμα τῶν ἰατρῶν τῆς κλινικῆς μίαν ἐπιθετικὴ πολιτικὴ κατὰ τῆς ἀσθενοῦς. Μία ἐπιθετικὴ πολιτική, γιὰ νὰ τῆς ἀλλάξουν θέσεις, ἐνᾦ ἐξακολουθοῦσε ἡ ἀσθενὴς νὰ εἶναι διαρκῶς μὲ πυρετὸ καὶ μὲ μάσκα ὀξυγόνου, λόγῳ τῆς πνευμονίας, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατηθῇ καὶ νὰ συναινέσῃ στὴν ἔναρξιν χημειοθεραπειῶν. Ἂν καὶ τὸ κορίτσι, ποὺ εἶχε δοκιμάση τὶς χημειοθεραπεῖες, ἠρνεῖτο συστηματικῶς, οἱ πιέσεις διαρκῶς πολλαπλασιάζοντο μὲ ἀποτέλεσμα, πάντα ἐν ὅσῳ ἡ ἰδία ἦταν μὲ μάσκα ὀξυγόνου καὶ μὲ ὑψηλὸ πυρετό, νὰ ἐμφανίζονται καθημερινῶς δύο-τρεῖς ὁμάδες ἰατρῶν τῶν 7-12 ἀτόμων ἀνᾷ ὁμάδᾳ, ποὺ ἄλλοτε μὲ τὸ …«καλὸ» καὶ ἄλλοτε μὲ τὸ …ἄγριο ἀπαιτοῦσαν συνυπογραφή της στὴν χημειοθεραπεία.

Βλέποντας οἱ γονεῖς, μὰ καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια, μαζὺ μὲ τοὺς φίλους, ὅλον αὐτὸν τὸν πόλεμο ποὺ ἐδέχετο τὸ κορίτσι τους, ἀντέδρασαν καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς νὰ σταματήσουν τὶς πιέσεις, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ἀφήσουν συνέλθῃ. Μάλιστα σὲ μίαν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἰατρῶν, τὴν Μεγάλη Τρίτη, ὁ διευθυντὴς τῆς ἐν λόγῳ κλινικῆς, ἔξαλλος, ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὴν κοπέλλα ἢ νὰ δεχθῇ καὶ χημειοθεραπεία καὶ ἀντιβιώσεις ἢ νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο του. Τὴν ἰδίαν στιγμὴ τηλεφώνησε, ἔχοντας ἀνοικτὴ ἀκρόασιν, στὴν ἰατροδικαστὴ τοῦ νοσοκομείου (κατὰ πῶς ἰσχυρίσθη) δηλώνοντάς της ἀνοικτὰ πὼς πρέπει μὲ κάθε μέσον καὶ τρόπο νὰ ἐπιβληθῇ ἡ χημειοθεραπεία στὴν κοπέλλα, ἀκόμη κι ἐὰν χρειασθῇ νὰ τὴν βγάλουν …τρελλή!!!

Ἡ ἰατροδικαστὴς τοῦ ἀπήντησε πὼς αὐτὰ δὲν εἶναι εὔκολα καὶ ὁ διευθυντὴς τῆς κλινικῆς (εὐθαρσῶς), ἀπειλοῦσε ἐν ὀλίγοις νὰ μὴν παράσχῃ τὴν ἀναγκαία θεραπεία γιὰ τὴν πνευμονία ἐὰν τὸ κορίτσι δὲν συναινοῦσε καὶ στὴν χημειοθεραπεία. Μά πῶς νά συναινέσῃ κάποιος σέ κάτι πού γνωρίζει ἤδη τόν πόνο καί τήν φρίκη πού προκαλεῖ, ὅταν ἐπί πλέον διαθέτει καί στοιχεία, ἀπὸ προσωπικές της ἐμπειρίες, γιά ἄλλους τρόπους θεραπείας;

Ἀνοικτὰ λοιπὸν καὶ ἐμπρὸς σὲ μάρτυρες, ἐκνευρισμένος ἀπὸ τὶς ἀρνήσεις τῆς ἀσθενοῦς, ἀπεχώρησε ἔξαλλος γιὰ νὰ ἀφήσῃ πεδίον δόξης λαμπρὸν στοὺς …ψυχιάτρους τοῦ Αἰγινητείου νοσοκομείου. Βλέπετε τὸ «Λαϊκὸ» δὲν ἔχει ψυχιάτρους καὶ ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὸ Αἰγινήτειον.
Ἡ ἐν λόγῳ πλέον ὁμὰς τῶν ψυχιάτρων ἀνέλαβε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν εἰς βάρος τῆς νέας αὐτῆς γυναῖκας -καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς βάρος τῆς οἰκογενείας- προσπάθεια, «ἐν χορδοῖς καὶ ὀργάνοις», μὲ σκοπὸ νὰ ἐκβιασθῇ ἡ συναίνεσις.

Τὴν Μεγάλη Τετάρτη λοιπὸν ἡ τρίτη, ἀπὸ τὸ πρωΐ ἔως τὸ μεσημέρι, ἐν σειρᾷ, ὁμὰς ἰατρῶν ἦταν …ψυχιατρική!!! Ἐτελείωσαν οἱ παθολόγοι… Ἐτελείωσαν καὶ οἱ αἰματολόγοι καὶ ἔπιασαν νὰ ἐξυφαίνουν τὰ δίκτυά τους οἱ ψυχίατροι.
Ὁ ῥόλος τους σαφής: νὰ βγάλουν τὴν ἀσθενή τους θεοπάλαβη. Μὰ ἐπεὶ δὴ ἡ ἀσθενὴς τὰ εἶχε …τετρακόσια, δὲν μποροῦσαν. Οἱ πιέσεις ἀφόρητες, ἀσφυκτικές, πέραν ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἰατρικῆς μερίμνης, ἀκραία πιεστικές, μὲ στοιχεία ἐκφοβισμοῦ καὶ μὲ ἀμέτρητες ἐπαναλήψεις, εἶχαν κυριολεκτικῶς θέση τὴν ἀσθενὴ ἐν ἀμύνῃ. Ἐὰν συνυπολογίσουμε ἐπὶ πλέον πὼς ἡ μάσκα ὀξυγόνου καὶ ὁ πυρετὸς τὴν ταλαιπωροῦσαν ἀκόμη, ἴσως, κατὰ κάποιον τρόπο, μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ σκηνικό.

Ἡ οικογένεια ἐν συναγερμῷ. Ἡ μητέρα τῆς ἀσθενοῦς καὶ στενὸς συγγενὴς ἔξω ἀπὸ τὸν θάλαμο νοσηλείας ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὴν ἐπιθετικότητα τῶν ἰατρῶν, ἀγνοῶντας πὼς ἡ νέα αὐτὴ ὁμὰς εἶναι ὁμὰς ψυχιάτρων. Μὲ κάποιαν δικαιολογία ἡ μητέρα, κατόπιν μεγάλης ἀναμονῆς, εἰσῆλθε στὸν θάλαμο νοσηλείας ζητῶντας ἐπιτακτικῶς νὰ ἀφήσουν ἥσυχη τὴν ἀσθενή, πρὸ κειμένου νὰ ἡρεμήσῃ καὶ δηλώνοντας πὼς θὰ μετακινηθοῦν σὲ ἄλλο νοσοκομεῖο, κάτι ποὺ ἀφαιροῦσε ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ὁμάδα δικαίωμα περαιτέρῳ ἐξετάσεως τῆς ἀσθενοῦς.

Μέσα σὲ λίγα λεπτὰ λοιπόν, μεταξὺ ἄλλων, ἀνέφερε πὼς δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ πιέζουν τὴν ἀσθενή, ἰδίως λόγῳ τῆς πνευμονίας της, μὰ ἐπὶ πλέον δὲν μποροῦν νὰ ἀπαιτοῦν νὰ συναινέσῃ ἡ οἰκογένεια στὴν χημειοθεραπεία. Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς ἐνοχλημένος σαφῶς ἀπὸ τὴν παρουσία τῆς μητέρας καὶ τοῦ συγγενοῦς προκαλοῦσε κανονικότατα τὴν μητέρα, ἐνᾦ παραλλήλως ὑπὲρ θεμάτιζε κατὰ τῆς ἀρνήσεως γιὰ τὴν χημειοθεραπεία. Τότε ἦταν ποὺ ἡ μητέρα ἀνέφερε κάτι γιὰ τὰ σκάνδαλα τῆς Novartis στὴν Ἰαπωνία, ὅπου, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ ἐκεῖ ἔρευνες, ἀπεκαλύφθη πὼς ἀνεκοινώθησαν πλαστὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἑταιρεία, σχετικῶς μὲ χημειοθεραπευτικὰ φάρμακα, ἀποκρύβοντας ὅμως …2000 θανάτους, σὲ μόλις 2430 ἀσθενεῖς, καθὼς φυσικὰ καὶ πὼς ἀπεκρύβησαν σὲ μεγάλο μέρος οἱ ἐπιπλοκές, ὡς ἀποτέλεσμα ἐφαρμογῆς ἀκριβῶς αὐτῶν τῶν χημειοθεραπευτικῶν φαρμάκων, ἀπὸ σχετικὲς κλινικὲς ἔρευνες.

πηγή filonoi.gr

Post A Comment:

Έγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications