Δείτε τι ζητάει η φιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη από όσους πουλάνε ένα ακίνητο

Δείτε τι λέει η νέα οδηγία-εγκύκλιος προς τους συμβολαιογράφους (Mάιος 2020-φιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη) για όσους θέλουν να πουλήσουν ένα ακίνητο

Πέρα από τη φορολογική ενημερότητα απαιτείται Βεβαίωση μη οφειλής – Ασφαλιστική Ενημερότητα τόσο από το ΙΚΑ όσο και από το ΕΦΚΑ στην περίπτωση που ο πωλητής είχε σχέση με τα χρεοκοπημένα ταμεία...Δείτε το απαγορευτικό τερατούργημα:

Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ή ήταν υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα για την μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης και για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς (άρθρ. 1 περ. 6 υποπερ. (α) της ανωτέρω Υ.Α.).

Απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για την μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης και για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εφόσον ο μεταβιβάζων ή ο παρέχων είναι ή ήταν υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας (!!!), από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης (άρθρ. 1 περ. 6 υποπερ. (γ) της Υ.Α.).

Και ο συνταξιούχος ως μεταβιβάζων ακίνητο λόγω πώλησης ή παρέχων ακίνητο λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς οφείλει να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας αν είχε ή έχει μία από τις ιδιότητες που περιγράφονται στην περ. 6 υποπερ. (β) και (γ) του άρθρ. 1 της ανωτέρω Υ.Α.) δηλαδή,
αν είναι ή ήταν-(ακόμη και πριν 100 χρόνια!!!):

i) μέλος αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε. διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος, εκκαθαριστής, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οποιουδήποτε νομικού προσώπου αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα και

ii) υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας, από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.
Για την έλλειψη των ιδιοτήτων αυτών ο συνταξιούχος πρέπει να προβαίνει στην Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο άρθρ. 1 της ανωτέρω Υ.Α. [ιδ. αντίθετα άρθρ. 2 περ. (1) της Υ.Α.)]

Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και οι βεβαιώσεις οφειλής εκδίδονται είτε διαδικτυακά προς τους πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα είτε αυτόματα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρ. 3 παρ. 3 της ανωτέρω Υ.Α.).

Όταν δεν εκδίδεται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, τότε ο χρήσης ενημερώνεται για την οργανική μονάδα στην οποία πρέπει να απευθυνθεί για τη διευθέτηση της οφειλής του (να πληρώσει δηλαδή) (νέα Κ.Υ.Α. προς δημοσίευση).

Η δυνατότητα χρήσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαιώσεως οφειλής από το συμβολαιογράφο για μεταβίβαση ακινήτου θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού και της βεβαιώσεως αντιστοίχως

Άλλα έγγραφα που χρειάζονται για την αγοραπωλησία...
1. Aποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του πωλητή
2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδεται από μηχανικό – επιθεωρητή
3. Η βεβαίωση του Δήμου περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο (ΤΑΠ)
4. Βεβαίωση του Μηχανικού , του Ν. 4495/2017 για αυθαιρεσίες
5. Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ το οποίο εκδίδεται μέσω διαδικτύου από το οποίο προκύπτει ότι ο πωλητής συμπεριέλαβε το ακίνητo στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) των ετών 2015-2019 και εχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος (ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ : ΕΠΑΧΘΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ)
6. Επικυρωμένη πολεοδομική άδεια
7. Φύλλο και Κτηματολογικό διάγραμμα από το Κτηματολογικό Γραφείο
8. Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας οικοδομής και το πρωτότυπό της τακτοποίησης του ακινήτου με τον Νόμο 3843/2010 καθώς και η σχετική κάτοψη
Αφήστε που όλα αυτά θα έπρεπε να τα εκδίδουν αυτόματα οι ψηφιοποιημένες (υποτίθεται) δημόσιες υπηρεσίες…
Το Μνημόνιο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ έρχεται και θα είναι ο τελευταίος που φταίει, αλλά με τέτοια στελέχη και τέτοιους επιτελείς είναι άξιος της τύχης του…
Υ.Γ.Αντί οι κ.κ. Σταικούρας και Σκυλακάκης να διαγκωνίζονται ποιος θα πρωτοβγεί στα άθλια κανάλια που δεν τα παρακολουθεί κανείς δεν ασχολούνται καλύτερα με τις εγκυκλίους των χαρτογιακάδων; Κι εσείς κε Μητσοτάκη που δήθεν αξιολογείτε τους υπουργούς της κυβέρνησής σας τι κάνετε; Είναι δυνατόν για μία αγοραπωλησία ακινήτων να ζητάτε ο πωλητής να περάσει αυτή την Οδύσσεια και υποδύεστε και τους φιλελεύθερους; Σας έχει φάει όλους η επικοινωνία κε Πρωθυπουργέ τη στιγμή που ο κόσμος σας καταρρέει κάτω από τα πόδια σας και οι γραφειοκράτες το γλεντάνε…

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications