Πρώτη δικαστική απόφαση υπέρ της αναστολής εργασίας ανεμβολίαστων

Πανηγυρίζουν οι εμβολιολάγνοι που κόσμος χάνει το ψωμί του.. Όλα αυτά επειδή δεν θέλουν να βάλουν ένα πειραματικό (;;;) εμβόλιο μέσα τους...

Η πρώτη δικαστική απόφαση κατά ανεμβολίαστων εργαζομένων εκδόθηκε από δικαστήριο του Βόλου είναι γεγονός, με τους εμβολιολάγνους να πανηγυρίζουν για ανθρώπους που χάνουν την δουλειά τους επειδή δεν θέλουν να βάλουν μέσα τους ένα πειραματικό (;;;) εμβόλιο.

Η απόφαση έθεσε υπό νομικό περίβλημα την αναστολή εργασίας , στην οποία τους έθεσε δημοτική επιχείρηση. Οι 19 υπάλληλοι εργάζονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου η οποία είναι δομή στήριξης ευπαθών ατόμων, ηλικιωμένων κλπ.

Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι όταν ενημερώθηκαν , τέλη Ιουλίου, ότι θα τεθούν σε αναστολή εργασίας εφόσον δεν εμβολιαστούν με βάση την ΚΥΑ για τους εργαζόμενους σε προνοιακές μονάδες, προσέφυγαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου καταθέτοντας αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων αλλά και ζητώντας προσωρινή διαταγή ώστε να συνεχίσει η επιχείρηση προσωρινά να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της α’ δόσης εμβολίου. Πρώτη δικαστική απόφαση υπέρ της αναστολής εργασίας ανεμβολίαστων

Η αίτηση τους για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, συζητήθηκε την 12 Αυγούστου ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου υπηρεσίας απορρίφθηκε την ίδια ημέρα. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση τους έθεσε σε αναστολή και με δικαστική βούλα.

Όπως αναφέρεται μάλιστα στο πρακτικό της απόφασης του ΔΣ:
“κατόπιν των ανωτέρω, η επιχείρηση υποχρεούται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου και ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 206 παρ.6, περ. α) και β) με απόφαση του ΔΣ της να επιβάλλει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, για το σύνολο των εργαζομένων της που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Πρώτη δικαστική απόφαση υπέρ της αναστολής εργασίας ανεμβολίαστων

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει συμμόρφωση με το Νόμο, και δη, μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του εργαζομένου, η αναστολή θα πρέπει να αρθεί με ανάλογη απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης.

Αναλόγως και για εργαζομένους που δεν εμπίπτουν στην περ. α), η επιχείρηση υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος.

Η ως άνω περίπτωση, εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο”.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications