Αμβρόσιος: Αλλοιώθηκε η πίστης – Η ηγεσία της Εκκλησίας πρόδωσε την αποστολή της

Καταιγιστικός εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά στο κήρυγμα του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος – Ακούστε τα όσα είπε στην Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών

Αδελφοί μου, δέν πρόκειται νά σάς κάνω κήρυγμα. Απλώς θέλω νά σάς καταθέσω τόν πόνον τής ψυχής μου. Δέν γνωρίζω εάν θά ζώ καί τού χρόνου, ώστε νά είμαι καί πάλιν κοντά σας μιά τέτοια ημέρα, γι αυτό ακριβώς θέλω νά καταθέσω τόν πόνον τής ψυχής μου πρός εσάς, τούς λίγους Αιγιώτες προσκυνητές τής Παναγίας μας, τής Τρυπητής, όσοι ήλθατε απόψε εδώ, διά νά ψάλλουμε τούς πρώτους Χαιρετισμούς!

Τά μάτια τής ψυχής μου στάζουν αίμα καί τά μάτια τού σώματός μου στάζουν καυτά δάκρυα, επειδή δέν ημπορώ νά ατενίζω αυτό τό θέαμα! Στούς Χαιρετισμούς τής Παναγίας μας οι Ναοί άλλοτε ήσαν κατάμεστοι! Σήμερα εδώ εις τόν Ναόν τής Φανερωμένης είμεθα μόλις 20 έως 30 άτομα!

Αδελφοί μου, τί σημαίνει αυτό;

Σημαίνει, ότι αλλοιώθηκε τό περιεχόμενον τής πίστεώς μας! Σημαίνει, ότι η Ηγεσία τής Εκκλησίας επρόδωσε τήν αποστολήν της! Ναί, θά τό επαναλάβω: Η Ορθοδοξία στήν Ελλάδα μας προδόθηκε από τήν Εκκλησιαστική της Διοίκηση, δηλ. από εμέ καί τούς άλλους Αρχιερείς, πού συγκροτούν τήν Ιεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Όταν ήμουν παιδί, έζησα τά μαύρα χρόνια τής Κατοχής καί τού Συμμοριτοπολέμου! Χρόνια δύσκολα, κυριολεκτικώς μαύρα χρόνια!

Τότε λοιπόν, έζησα τό εξής φαινόμενον: Στίς δυσκολίες καί στίς δοκιμασίες τής ζωής οι άνθρωποι έτρεχαν στήν Εκκλησία, διά νά παρακαλέσουν τόν Θεόν, καί μάλιστα τήν Μεσίτρια τού Γένους τών ανθρώπων, τήν Παναγία μας, τήν Μητέρα μας, τήν Προστάτιδά μας, νά μάς προστατεύση!

Αντιμετωπίζαμε δηλαδή τίς δυσκολίες τής ζωής αγκαλιά μέ τόν Θεόν! Ήμασταν μέσα στήν αγκαλιά τού Θεού! Εκάναμε αγρυπνίες, λιτανείες, παρακλήσεις, νηστείες κλπ. Κοινωνούσαμε τών Αχράντων Μυστηρίων!

Προσπαθούσαμε νά είμεθα ενωμένοι μέ τόν Θεόν, ώστε νά βιώνουμε αυτό, τό οποίον περιέχουν τά εξής λόγια: «πάντα ισχύω εν τώ ενδυναμούντι με Χριστώ». Καί τό άλλο, τό οποίον ψάλλομεν εις τήν Αρτοκλασίαν: «πλούσιοι επτώχευσαν καί επείνασαν, οι δέ εκζητούντες τόν Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού!»

Ποιά, λοιπόν, είναι η αλλοίωσις τού περιεχομένου τής πίστεώς μας; Ποιά είναι η προδοσία τής Ορθοδοξίας μας σήμερα στήν Ελλάδα καί όπου αλλού γίνεται; Οι διοικούντες σήμερα τήν Ελλάδα μας Πολιτικοί καί Εκκλησιαστικοί Παράγοντες, δυστυχώς, είπον στόν σύγχρονο άνθρωπο: «Άνθρωπε, ο Κορωνοϊός είναι μεγάλος κίνδυνος! Μεταδίδεται πολύ εύκολα! Κινδυνεύεις! Νά κλεισθής, λοιπόν, στό σπίτι σου! Άφησε τόν Θεό! Άφησε τήν Εκκλησία! Άφησε τήν Παναγία! Άφησε τούς Αγίους σου! Κλείσου στόν εαυτό σου, γιά νά σωθής!».

Αυτό όμως είναι μία συνταγή καταστροφής! Επειδή, όταν ο άνθρωπος κλείνεται στόν εαυτό του, τότε αυτομάτως απομακρύνεται από τόν Θεόν! Δέν έχει ελπίδα σωτηρίας ούτε σ αυτή τήν ζωή, ούτε καί στήν αιωνιότητα!

Συνεπώς απόψε σάς εκφράζω τόν πόνον τής ψυχής μου γι αυτήν τήν αλλοίωσιν! Διότι αντί νά είμεθα όλοι εδώ γονατιστοί σέ μιά κατάμεστη Εκκλησία καί νά παρακαλούμε τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον μέ τά γνωστά λόγια «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς», αντί νά παρακαλούμε τήν Θεοτόκον, μέ τά επίσης γνωστά λόγια «τήν πάσαν ελπίδα μου εις Σέ ανατίθημι, Μήτερ τού Θεού φύλαξόν με υπό τήν σκέπην Σου», έχουμε κλεισθή στά σπίτια μας καί προσπαθούμε νά ζήσουμε καί νά επιβιώσουμε χωρίς τόν Θεόν!

Αυτό ακριβώς είναι η πλάνη, τήν οποίαν βιώνουμε σήμερα στήν Ελλάδα!

Εύχομαι ο Θεός νά μάς συγχωρήση γι αυτό τό μεγάλο έγκλημα! Είμεθα οι δολοφόνοι τής Ορθοδόξου πίστεώς μας. Όχι, βέβαια, εσείς καί εγώ, πού είμαστε εδώ απόψε, αλλά γενικώτερα η Ελληνική Κοινωνία. Σήμερα η Κοινωνία τών Ελλήνων χριστιανών, μέ τήν σιωπή τής Εκκλησιαστικής Ηγεσίας της, είναι δολοφόνος τής Ορθοδόξου πίστεώς μας.

Πρίν έλθω εδώ μού τηλεφώνησαν κάποιοι πιστοί χριστιανοί καί μέ παρεκάλεσαν μέ τά εξής λόγια: «Σεβασμιώτατε, βοηθήστε μας! Θέλουμε νά εκκλησιασθούμε! Θέλουμε νά παρακολουθήσουμε τούς Χαιρετισμούς τής Παναγίας μας, αλλά δέν μπορούμε, διότι η Αστυνομία είναι έξω από τόν Ναόν τής Φανερωμένης καί ελέγχει τούς εισερχομένους».

Έδωσα τήν εξής απάντησιν: «Παρακαλώ, μή μέ ανακατεύετε. Εγώ τώρα πλέον δέν ασχολούμαι μέ τήν εκκλησιαστικήν Διοίκησιν! Κάνετε ό,τι σάς φωτίσει ο Θεός!»

Καί δέν είναι μόνον η Αστυνομία! Εμπόδιον επίσης είναι καί κάποιοι ζηλωτές χριστιανοί, οι οποίοι συνεπεία τού Κορωνοϊού έχουν υποστεί πανικόν!

Είναι τά θύματα από τόν φόβον τού Κορωνοϊού! Οι άνθρωποι αυτοί μεταβαίνουν εις τόν Ναόν, φέροντες τήν γνωστήν μάσκαν.

Αύτοί, λοιπόν, όταν ίδουν νά εισέρχεται εις τόν Ναόν ένας πιστός χωρίς νά φέρη τήν δαιμονικής εμπνεύσεως μάσκαν, τηλεφωνούν αμέσως στήν Αστυνομία καί καταγγέλλουν τό γεγονός, οπότε η Αστυνομία έρχεται μέσα στο Ναό παρά τό γεγονός, ότι ο χριστιανικός Ναός, ως τόπος λατρείας τού αληθινού Θεού, έχει τό άβατον!

Καί η Αστυνομία τί νά κάμη; Έχει λάβει εντολές, οπότε οι αστυνομικοί οφείλουν νά κάνουν τό χρέος των. Έρχονται στό Ναό καί βάζουν πρόστιμον τόσον εις τούς πιστούς, όσον καί εις τόν Εφημέριον!!!

Αδελφοί μου, κλαίει, λοιπόν, η ψυχή μου! Ματώνει η ψυχή μου, ματώνουν καί τά μάτια μου! Προσεύχομαι καί λέγω: «Υπεραγία Θεοτόκε μή μάς εγκαταλείπεις!

Εμείς φεύγουμε από τήν αγκαλιά Σου! Φεύγουμε από τήν αγκαλιά τού Χριστού μας! Εσύ όμως, Παναγία μου, μή μάς εγκαταλείπης! Βάλε μας πάλι στήν αγκαλιά Σου.

Βάλε μας πάλι στό σωστό δρόμο! Κάνε τήν Ελλάδα νά είναι καί πάλι χώρα πιστών ανθρώπων στόν αληθινό Θεό! Σώσε μας, Παναγία μου! Τήν πάσαν ελπίδα μου εις Σέ ανατίθημι, Μήτερ τού Θεού, φύλαξόν με υπό τήν σκέπην Σου».

Αμήν!.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications