Παλαιά Διαθήκη και σφαγές, ακρότητες, εθνοκαθάρσεις βάρβαρες φυλές μέχρι σημερα! αφεντικά κείμενα απο το βιβλίο ο Ιησούς του Ναυή!!
Παλαιά Διαθήκη και σφαγές, ακρότητες, εθνοκαθάρσεις

μια ακόμα σκοτεινή πτυχή της, τις πάσης φύσεως δολοφονίες που περιγράφονται σχεδόν σε όλα τα βιβλία που την απαρτίζουν, κατά εκατοντάδες χιλιάδες...Ξεκινώντας από το Μωυσή, διαβάζουμε στην Έξοδο:

32,26 ἔστη δὲ Μωυσῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς παρεμβολῆς καὶ εἶπε· τίς πρὸς Κύριον; ἴτω πρός με. συνῆλθον οὖν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευί. 27 καὶ λέγει αὐτοῖς· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ· θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ρομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διά τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸ ἔγγιστα αὐτοῦ. 28 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευὶ καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας. 29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς· ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον Κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ ἢ ἐν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, δοθῆναι ἐφ᾿ ὑμᾶς εὐλογίαν.

Μετά την γνωστή ιστορία με το χρυσό μοσχάρι ο Μωυσής εξοργισμένος σπάει το πρώτο αντίγραφο των δέκα
εντολών...
Όλοι νομίζουμε οτι το επεισόδιο τελειώνει εδώ (έχοντας δει και την χολυγουντιανή υπερπαραγωγή με τον Τσαρλτον Ήστον). Αμ δε! Ο Μωυσής συγκεντρώνει όλους τους Λεΐτες (ιερείς) στη σκηνή του και τους λέει οτι ο Θεός του Ισραήλ προστάζει να ζωστούν ένα σπαθί και να σκοτώσει ο καθένας «τον αδελφό του, το διπλανό του και τον γείτονά του». Κοινώς να σφάξουν αδιακρίτως όποιον βρούν μπροστά τους, με τελικό απολογισμό 3.000 νεκρούς!! Μετά το μακελειό τους μαζεύει για να τους συγχαρεί, λέγοντας ότι «εκπληρώσατε το θέλημα του Θεού σκοτώνοντας ο καθένας τον αδελφό ή το γιό του»! Τα σχόλια δικά σας...
Ο Ιησούς του Ναυή, διάδοχος του Μωυσέος, ξεπερνάει κατά πολύ σε αγριότητα το δάσκαλό του. Στον Ιησού του Ναυή (το βιβλίο) συναντάμε τα εξής:

Στον Ιησού του Ναυή

6,2 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ᾿Ιησοῦν· ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν σοι τὴν ῾Ιεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς τὸν ἐν αὐτῇ, δυνατοὺς ὄντας ἐν ἰσχύϊ· 3 σὺ δὲ περίστησον αὐτῇ τοὺς μαχίμους κύκλῳ, 4 καὶ ἔσται ὡς ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι, ἀνακραγέτω πᾶς ὁ λαὸς ἅμα· 5 καὶ ἀνακραγόντων αὐτῶν πεσεῖται αὐτόματα τὰ τείχη τῆς πόλεως, καὶ εἰσελεύσεται πᾶς ὁ λαὸς ὁρμήσας ἕκαστος κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν πόλιν... 20 καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖς· ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξε πᾶς ὁ λαὸς ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχος κύκλῳ, καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὴν πόλιν. 21 καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν ᾿Ιησοῦς καὶ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικός, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕως πρεσβύτουκαὶ ἕως μόσχου καὶ ὑποζυγίου, ἐν στόματι ρομφαίας.

Εδώ έχουμε την περιγραφή της άλωσης της Ιεριχούς, που έγινε μετά την πτώση των τειχών της από το... σάλπισμα των Ισραηλιτών ιερέων. Ο λαός μπούκαρε στην πόλη με άγριους αλαλαγμούς, ενώ ο Ιησούς του Ναυή διέταξε την μεθοδική εξόντωση όλων των ζωντανών όντων!! Από άνδρες μέχρι γυναίκες, από τον νεαρότερο μέχρι τον γηραιότερο, από μοσχάρια μέχρι γαϊδούρια και άλογα... Αν πιστέψουμε οτι τα γραφόμενα αυτά είναι αυθεντικά και όχι το παρανοϊκό φαντασιοκόπημα κάποιων μεταγενέστερων ραβίνων, τότε έχουμε να κάνουμε για μία από τις μαζικότερες και σκληρότερες μαζικές δολοφονίες όλων των εποχών. Ξεπερνά σε αγριότητα ακόμα και τους Ναζί Στάλιν κτλ, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση σέβονταν τουλάχιστον τα άκακα ζώα!! Στο ίδιο βιβλίο διαβάζουμε:

10,11 ἐν δὲ τῷ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῆς καταβάσεως ᾿Ωρωνὶν καὶ Κύριος ἐπέρριψεν αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως ᾿Αζηκά, καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ. 12 Τότε ἐλάλησεν ᾿Ιησοῦς πρὸς Κύριον, ᾗ ἡμέρᾳ παρέδωκεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αμορραῖον ὑποχείριον ᾿Ισραήλ, ἡνίκα συνέτριψεν αὐτοὺς ἐν Γαβαὼν καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προσώπου υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς· στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαὼν καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών. 13 καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο ὁ Θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς.

Κυνηγώντας τους εχθρούς του ο Ισραηλιτικός στρατός δέχεται την άμεση βοήθεια του... Κυρίου, ο οποίος ρίχνει τεράστιες μπάλες χαλαζιού στα κεφάλια των έντρομων Χαναναίων (πρέπει να ήξερε καλό σημάδι, για να πετύχει το χαλάζι μόνο αυτούς και όχι το λαό του!!) και επιπλέον σταματάει τον ήλιο στον ουρανό, έτσι ώστε να έχουν φώς περισσότερη ώρα και να σφάξουν απερίσπαστοι... Επίσης:

11,10 Καὶ ἀπεστράφη ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ κατελάβετο ᾿Ασὼρ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς· ἦν δὲ ᾿Ασὼρ τὸ πρότερον ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων. 11 καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐν ξίφει καὶ ἐξωλόθρευσαν πάντας, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ ἐμπνέον· καὶ τὴν ᾿Ασὼρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί. 12 καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν βασιλειῶν καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν στόματι ξίφους, καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτούς, ὃν τρόπον συνέταξε Μωυσῆς ὁ παῖς Κυρίου.

Αφού κατέλαβε την πόλη Ασώρ ο Ιησούς του Ναυή διέταξε να εξοντώσουν «καθετί που αναπνέει», δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας πάλι μωρά, γυναίκες, ηλικιωμένους και ζώα!! Οι στρατιώτες του εκτέλεσαν τη διαταγή και «τους εξολόθρευσαν με τον τρόπο του Μωυσή, του παιδιού του Θεού»... Έλεος, τι άλλο θα συναντήσουμε σ' αυτό το καταίσχυντο κείμενο; Και πού ακριβώς βρίσκεται ο φιλεύσπλαχνος Θεός της αγάπης, τον οποίο συνεχώς μας τάζουν; Συνεχίζοντας με το βιβλίο των Κριτών, μεταξύ άλλων βρίσκουμε:

7,16 καὶ διεῖλε (Γεδεών) τοὺς τριακοσίους ἄνδρας εἰς τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκε κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν ταῖς ὑδρίαις

8,10 καὶ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ ἐν Καρκάρ, καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτῶν μετ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ δεκαπέντε χιλιάδες, πάντες οἱ καταλελειμμένοι ἀπὸ πάσης παρεμβολῆς ἀλλοφύλων, καὶ οἱ πεπτωκότες ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ρομφαίαν... 15 καὶ παρεγένετο Γεδεὼν πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σοκχὼθ καὶ εἶπεν· ἰδοὺ Ζεβεὲ καὶ Σελμανά, ἐν οἷς ὠνειδίσατέ με λέγοντες· μὴ χεὶρ Ζεβεὲ καὶ Σελμανὰ νῦν ἐν χειρί σου, ὅτι δώσομεν τοῖς ἀνδράσι σου τοῖς ἐκλείπουσιν ἄρτους; 16 καὶ ἔλαβε τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς ἐρήμου καὶ ταῖς Βαρκηνὶμ καὶ ἠλόησεν ἐν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως. 17 καὶ τὸν πύργον Φανουὴλ κατέσκαψε καὶ ἀπέκτεινε τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως.

Ο κριτής Γεδεών αφού διάλεξε με επιστημονικές μεθόδους (τον τρόπο που... πίνουν νερό) ένα σώμα 300 επιλέκτων, τους εξόπλισε μόνο με σάλπιγγες και στάμνες με καντήλια, που τις χρησιμοποιούσαν σαν πυρσούς. Με αυτήν τη στρατιά
( και τη βοήθεια του Γιαχβέ) κατεδίωξε και εξόντωσε όλους τους 120.000 αντιπάλους του. Στο δρόμο συνάντησαν την ουδέτερη πόλη Σοκχώθ, της οποίας οι άρχοντες αρνήθηκαν να προμηθεύσουν με τρόφιμα τους άντρες του. Για εκδίκηση, ο Γεδεών επέστρεψε μετά την εξολόθρευση των 120.000 στη Σοκχώθ και, αφού συγκέντρωσε και πέταξε «στα αγκάθια της ερήμου» τους άρχοντες της πόλης, γκρέμισε το φρούριο της πόλης και σκότωσε όλους τους άνδρες κατοίκους! Κάπως αυστηρή τιμωρία για κάποιους που απλά αρνήθηκαν να τους δώσουν τζάμπα τρόφιμα... Παρατηρούμε βέβαια κάποια πρόοδο, καθώς λυπήθηκε τα γυναικόπαιδα και τα ζώα!!
Θα ολοκληρώσω το μικρότατο αυτό αφιέρωμα με τον γνωστό μας προφήτη Ηλία (εξελληνισμένος Ηλιού). Στο Γ' Βασιλέων βρίσκουμε το παρακάτω απόσπασμα:

18,19 καὶ νῦν ἀπόστειλον, συνάθροισον πρός με πάντα ᾿Ισραὴλ εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ τοὺς προφήτας τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ πεντήκοντα καὶ τοὺς προφήτας τῶν ἀλσῶν τετρακοσίου ἐσθίοντας τράπεζαν ᾿Ιεζάβελ... 38 καὶ ἔπεσε πῦρ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς σχίδακας καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸν χοῦν ἐξέλειξε τὸ πῦρ. 39 καὶ ἔπεσε πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπον· ἀληθῶς Κύριος ὁ Θεός, αὐτὸς ὁ Θεός. 40 καὶ εἶπεν ᾿Ηλιοὺ πρὸς τὸν λαόν· συλλάβετε τοὺς προφήτας τοῦ Βάαλ, μηδεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν· καὶ συνέλαβον αὐτούς, καὶ κατάγει αὐτοὺς ᾿Ηλιοὺ εἰς τὸν χειμάρρουν Κισσῶν καὶ ἔσφαξεν αὐτοὺς ἐκεῖ.

Για να πείσει τους Εβραίους για την υπεροχή του Γιαχβέ έναντι του Βαάλ, που τότε η λατρεία του κέρδιζε έδαφος, διοργάνωσε έναν... διαγωνισμό θαυματοποιίας. Κάλεσε όλους τους αντίπαλους προφήτες (450 του Βαάλ και 400 του άλσους) και τους προκάλεσε να ανάψουν στο βωμό τους φωτιά με τη χρήση μόνο της προσευχής. Μετά την αποτυχημένη τους προσπάθεια, ο Ηλίας (χρησιμοποιώντας προηγμένα μέσα για την εποχή του που θα αναλύσω σε επόμενο άρθρο) καταφέρνει και αναφλέγει το βωμό του. Ο λαός που παρακολουθεί πέφτει αμέσως στα γόνατα και προσκυνάει, αναγνωρίζοντας ως αληθινό το Θεό του Ηλία. Έπειτα, μετά από πρόσταγμα του Ηλία συλλαμβάνει τους 850 προφήτες, τους οποίους ο ίδιος ο «αϊ-Λιάς» σφάζει αυτοπροσώπως... Εδώ μας δημιουργείται η εύλογη απορία, αν δηλαδή μετά από αυτό το πρωτοκλασάτο θαύμα δεν άλλαξε πίστη κανένας από τους ψευδο-προφήτες. Ή μήπως οι περισσότεροι μεταπείστηκαν και ζήτησαν έλεος από τον Ηλία, που όμως ανελέητα τους εξόντωσε όλους, μη συγχωρώντας κανέναν από τους 850!

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν όλοι αυτοί που αποκαλούν τη Βίβλο «το καλό βιβλίο», την έχουν ποτέ διαβάσει ολοκληρωμένα; Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς για να βρει αντιφάσεις, καθώς εμφανίζονται μπροστά σου με την πρώτη ανάγνωση! Το σκεπτικό μου μπορεί να συνεχιστεί επ' άπειρον, αλλά σας αφήνω να βγάλετε μόνοι τα συμπεράσματά σας...και μην ξεχνούν κάποιοι τα original κείμενα ειναι στην παλαιά Διαθήκη το λέει και το όνομα ήταν παλαιά το πρότυπο όχι μαγειρεμένα οπως τα ήθελαν κάποιοι "άγιοι"!!, και όχι στην καινή που έσβησαν απο μέσα οποία κτυπούσαν άσχημα στο μάτι!και άλλαξαν και διάφορα!

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications