H ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ,αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε τηλεπαθητικά όντα του Άρη
H ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ψυχική ικανότητα να αποσπά κάποιος πληροφορίες από οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία

Η επιστημονική παρατήρηση εξ αποστάσεως είναι η εξασκη­μένη ψυχική ικανότητα να αποσπά κάποιος πληροφορίες από οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία ή ον, ακόμα και αν αυτή η τοποθεσία ή το ον βρίσκονται σε ένα παρελθοντικό, παρο­ντικό ή μελλοντικό χρονικό πλαίσιο. Η επιστημονική παρα­τήρηση εξ αποστάσεως επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε τηλεπαθητικά όντα, τα οποία ίσως βρίσκονται σε διαφορετικές φυσικές ή διαστατικές τοποθεσίες του Σύμπα­ντος, όπως επίσης και σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια.

Για παράδειγμα, είναι δυνατό να λαμβάνουν χώρα αμφίδρομες επι­κοινωνίες επιστημονικής παρατήρησης εξ αποστάσεως ανά­μεσα σε έναν ερευνητή από τη Γη, ο οποίος βρίσκεται σε ένα εργαστήριο στην Ατλάντα της Τζόρτζια στα μέσα της δεκαε­τίας του '90, και σε μέλη του κεντρικού συμβουλίου της γαλα­ξιακής ομοσπονδίας, τα οποία βρίσκονται σε μια άλλη γαλα­ξιακή διάσταση. Οι επικοινωνίες αυτές μπορεί να αφορούν στη φύση της γαλαξιακής διακυβέρνησης και σε άλλα βασικά εξωπολιτικά ζητήματα.

Οι δοκιμές επιστημονικής παρατήρησης εξ αποστάσεως διεξάγονται βάσει επιστημονικής μεθοδολογίας, σύμφωνα με την οποία ο παρατηρητής δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι ή ποιον θα δει ή θα επικοινωνήσει. Έρευνες παρατήρησης εξ αποστάσεως πραγματοποιήθηκαν από τους δρες Hal Puthoff και Russell Targ στo Ερευνητικό Ινστιτούτο Stanford κατά τη δεκαετία του '70 και αναπτύχθηκαν περαιτέρω από τη CIA και τον στρατό των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του '80. Η παρατήρη­ ση εξ αποστάσεως απέβη ένα εκπληκτικά ακριβές εργαλείο συλλογής πληροφοριών από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ σήμερα ορισμένα στοιχεία της έχουν αποχαρακτηριστεί ως απόρρητα από τα μέσα της δεκαετίας του '90.

παρατήρησης εξ αποστάσεως

Μέσω της επιστημονικής παρατήρησης εξ αποστάσεως, σημαντικοί ερευνητές στον τομέα των εξωπολιτικών σχέσεων μεταξύ του ανθρώπινου πολιτισμού και εξω-πλανητικών πολι­τισμών έχουν αναγνωρίσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και στόχους ενός εξω-πλανητικού πολιτισμού στον Άρη.

Αυτός ο σημερινός Αρειανός εξω-πλανητικός πολιτισμός, ανθρωποει­δής ως προς τη μορφή, ζει κάτω από την επιφάνεια του Άρη, καθώς επίσης και σε
υπόγειες βάσεις στις ΗΠΑ, και σε σκόπι­μα δημιουργημένες αγροτικές αποικίες Νότιο Αμερική.

Λέγεται ότι αυτός ο Αρειανός πολιτισμός είναι ό,τι έχει επι­ζήσει από την καταστροφή ενός ηλιακού συστήματος του Άρη, που συνέβη στο απώτερο παρελθόν. Οι επιζήσαντες του Αρει­ανού πολιτισμού διασώθηκαν από αυτήν την αρχαία κατα­στροφή με μια επιχείρηση μετακίνησης μέσα στον χρόνο, η οποία είχε την έγκριση του γαλαξιακού κυβερνητικού σώματος, γνωστού ως «γαλαξιακή ομοσπονδία» . Η σωστική επιχείρηση χρονομεταφοράς υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκε από έναν εξω-πλανητικό πολιτισμό,
γνωστό ως «Προηγμένοι Γκρίζοι».

Ο επιζήσας Αρειανός πολιτισμός, ο οποίος συνεχίζει την ύ­παρξή του κάτω από την επιφάνεια του σημερινού Άρη, προη­γείται τεχνολογικά από τον σημερινό ανθρώπινο πολιτισμό κατά 150 χρόνια περίπου. Τα δεδομένα που προέρχονται από την επιστημονική παρατήρηση εξ αποστάσεως δείχνουν ότι ο Αρειανός εξω-πλανητικός πολιτισμός ίσως επιθυμεί την έναρ­ξη επαφών και ενσωμάτωσης στον ανθρώπινο πολιτισμό, χω­ρίς να εξαιρείται και η περίπτωση μετανάστευσης στη Γη, κα­θώς οι συνθήκες ζωής στον Άρη μακροπρόθεσμα παρουσιά­ζουν δυσκολίες. Αυτά τα αρχικά δεδομένα δείχνουν ότι πιθα­νώς θα προκύψουν αμοιβαία οφέλη τόσο για τον Αρειανό εξω πλανητικό πολιτισμό, όσο και για τον ανθρώπινο πολιτισμό, μέσω επαφών εμπνεόμενων από καλή θέληση και μέσω της διατήρησης διπλωματικών σχέσεων κοινού συμφέροντος με­ταξύ των δύο πολιτισμών, και ταυτόχρονα προτείνουν μια γενι­κή πορεία δράσης για την επίτευξη αμοιβαίων επαφών.

Αν η ανθρώπινη κοινωνία αναλάμβανε μια πρωτοβουλία δι­πλωματικών επαφών για το κοινό συμφέρον, θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που απέφερε η επιστημονική παρατήρηση εξ αποστάσεως σε σχέση με την ύπαρξη νοήμονος ζωής στον Άρη σήμερα, όπως αυτή έχει πε­ριγραφεί, και με την επιθυμία της Αρειανής κοινωνίας να εν­σωματωθεί στον ανθρώπινο πολιτισμό αυτό το χρονικό διά­στημα με στόχο την αλληλοβοήθεια.

Το 1996, όταν δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά προς το ευρύ κοινό τα δεδομένα της εξ αποmάσεως επιστημονικής πα­ρατήρησης, σύμφωνα με τα οποία ο Άρης ήταν κάποτε ένας πλανήτης δεκτικός ζωής, ενώ σήμερα ακόμα φιλοξενεί ζωή, συνάντησαν ένα τείχος επιστημονικού σκεπτικισμού. Αν και πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για απλή σύμπτωση, αυτό που κλόνισε ορισμένους σκεπτικιστές είναι το γεγονός ότι, μετά τη δημοσίευση αυτών των ευρημάτων της επιστημονικής παρα­τήρησης εξ αποστάσεως, σήμερα γενικά αποδεχόμαστε ως πραγματικότητα τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Στον Άρη υπήρχαν κάποτε ωκεανοί που περιείχαν αλμυ­ρό νερό.
• Στον Άρη υπήρχε κάποτε μικροβιακή ζωή, όπως έχει αποδειχθεί από μετεωρίτη προερχόμενο από τον Άρη που συγκρούστηκε με τη Γη.
• Στη σημερινή ατμόσφαιρα του Άρη έχουν ανακαλυφθεί μεθάνιο και αμμωνία. Η επιστήμη έχει
αποδείξει ότι τέ­τοια αέρια δημιουργούνται μόνο από υπάρχουσα ζωή ή από πρόσφατη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία ό­μως δεν έχει ανακαλυφθεί στον πλανήτη.
• 'Ολο και περισσότεροι επιστήμονες, όπως ο ειδικός στον Άρη Gilbert Levin, παραδέχονται την πιθανότητα ύπαρ­ξης ζωής στον Άρη σήμερα.

Το Εξωπολιτικό Μοντέλο και n Επιστήμη
Η βασική δομή και η δυναμική του Εξωπολιτικού Μοντέλου -σύμφωνα με το οποίο το Σύμπαν κατοικείται από ευφυείς πο­λιτισμούς, οργανωμένους και υποκείμενους σε κυβερνητικά σώματα, και οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με κάποιους νό­μους- έχει αρχικά βεβαιωθεί από δεδομένα, επιδεχόμενα επα­ νάληψης, που προέρχονται από επιστημονικές παρατηρήσεις εξ αποστάσεως, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκα­ ετία του '90. Τα δεδομένα που μας παρέδωσαν επιστημονικοί εξ αποστάσεως παρατηρητές δείχνουν την ύπαρξη μιας πνευματικά και τεχνολογικά προηγμένης γαλαξιακής ομοσπονδίας κόσμων, που μπορεί να περιγραφεί ως ένα είδος χαλαρά οργανωμένης πνευματικής κυβέρνησης του δικού μας Γαλαξία.

Ακολουθεί η μεταγραφή μιας συνομιλίας με έναν αρχηγό της γαλαξιακής ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε μέσω της επιστημονικής παρατήρησης εξ αποστάσεως :
Εξ Αποστάσεως Παρατηρητής
Μόλις μπήκα στον νου του [αρχηγού της γαλαξιακής ο­μοσπονδίας], εμφανίστηκα και πάλι στο διάστημα. Εκεί βρίσκομαι τώρα. Βρίσκομαι έξω από τον Γαλαξία μας και τον κοιτάζω. Στην εικόνα είναι σχεδιασμένες στικτές γραμμές, που χωρίζουν τον γαλαξία σε τεταρτημόρια.
Μου λένε ότι χρειάζονται βοήθεια. Μας χρειάζονται.
Έχω την αίσθηση οτι μας χρειάζονται κατά μία γαλα­ξιακή έννοια, αλλά κάτι με κάνει να αντιστέκομαι σε αυ­τό. Είναι τόσο ισχυρότεροι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να μας χρειάζονται.

Ο αρχηγός διαισθάνεται την αντίστασή μου και με ξανακατευθύνει σε έναν πλανήτη. Εντάξει, βλέπω ότι είναι η Γη. Μου λέει ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα φύ­γουν από τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή, απλώς μεταφρά­ζω τις μορφές σε λέξεις. Όμως, το νόημά τους είναι ξε­κάθαρο και λέει ότι οι άνθρωποι στη Γη είναι βίαιοι και δημιουργούν προβλήματα. Πρέπει να υποστούν μια με­ταμόρφωση, ώστε να μπορέσουμε αργότερα να συγχω­νευτούμε. Οπωσδήποτε οι άνθρωποι πρέπει να υπο­στούν κάποιο είδος αλλαγής, προτού επεκταθούν και πέ­ρα από τον πλανήτη.

Επόπτης
Ρώτησέ τον αν έχει κάποιες πρακτικές προτάσεις σχετι­κά με τον τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε.
Εξ Αποστάσεως Παρατηρητής
Μου λέει κατηγορηματικά ότι πρέπει να τελειώσω αυτό το βιβλίο που έχω ξεκινήσει. Κάποιοι άλλοι θα παίξουν τον δικό τους ρόλο. Υπάρχουν πολλοί που παίρνουν μέ­ρος σε αυτό. Πολλοί αντιπρόσωποι διαφόρων ειδών,ομάδες.
Επόπτης
Ρώτησε ποιους άλλους θα πρέπει να συναντήσουμε χρη­σιμοποιώντας την εξ αποστάσεως παρατήρηση ή κά­ποια άλλη τεχνική Εξ Αποστάσεως Παρατηρητής
Μονάχα τους Αρειανούς. Χμμμ. Μου λέει ότι οι επαφές μας με τους εξωγήινους πρέπει να περιοριστούν προς το παρών στους Αρειανούς, τουλάχιστον για λίγο καιρό ακόμη.
Επόπτης
Ρώτησέ τον αν υπάρχουν νέες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά δεν τις γνωρίζουμε.

Εξ Αποστάσεως Παρατηρητής
Ο τύπος έχει μεγάλη υπομονή. Ξέρει ότι είναι δύσκολο για μένα. Μου λέει ότι πλησιάζουν πολλά προβλήματα. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια πλανητική καταστροφή ή μάλλον καταστροφές. Θα υπάρξει πολιτικό χάος, ανατα­ραχές, aπεγκλωβισμός από την παρούσα πολιτική τάξη. Στη σημερινή μας κατάσταση, δεν είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε σε νέες πραγματικότητες. Μου λέει ευ­θέως ότι oι άνθρωποι πρέπει να επικεντρώσουν το εν­διαφέρον τους στον τομέα της συνείδησης, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα.

Τώρα μπαίνει στον δικό σου νου (του επόπτη). Μοιά­ζει σαν να σε εντοπίζει, και ίσως σαν να σε μετράει ή κά­τι τέτοιο. Μου λέει ότι ο ρόλος σου σε όλα αυτά είναι πο­λύ σημαντικός. Πρέπει να επιστρέψουμε εδώ -στον κό­σμο τους- και άλλες φορές. Θα είμαστε οι αρχικοί εκ­πρόσωποι του ανθρώπινου είδους σε ό,τι αφορά στη συ­νειδητότητα. Μου λέει ότι η συνείδησή μας καθόρισε το σημείο στο οποίο φτάσαμε. Υπάρχουν περισσότερα. Δεν είμαστε σωτήρες, αλλά απλοί αρχικοί εκπρόσωποι. Θέ­λει να το καταλάβω καλά αυτό.

Εχω την αίσθηση πως θέλει να καταλάβουμε ότι έ­χουμε αναλάβει μια σοβαρή ευθύνη. Δεν πρέπει να χά­ σουμε τα μυαλά μας. Πρόκειται απλώς για τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε τώρα και ο καθένας έχει τη δική του δουλειά. Μου λέει επίσης ότι κάνω καλά που τα κα­ταγράφω όλα αυτά.Του αρέσει η αίσθηση του χιούμορ που έχεις. Λέει ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο μέλλον, στην καθημερινότητά μας. Προς το παρόν, όμως, πρέ­πει να συγκεντρωθούμε στο βιβλίο. Το βιβλίο είναι ση­μαντικό και θα το χρησιμοποιήσουν.

Όπως μας αποκαλύπτει η μεταγραφή αυτής της συναρπα­στικής συνεδρίας επιστημονικής παρατήρησης εξ αποστάσε­ως, βρισκόμαστε ακόμη στα αρχικά στάδια της Εξωπολιτικής έρευνας. Οι πρώτες επιστημονικές βάσεις δεδομένων της Εξω­πολιτικής έρευνας και δραστηριότητας μπορούν να προέλ­θουν με επιστημονικές μεθόδους από μια μεγάλη ποικιλία πη­γών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 14 τυπικές κα­τηγορίες δεδομένων :

1. Συνειδητά Άτομα που εκούσια έρχονται σε Φυσική Επαφή με Εξω-Πλανητικούς Πολιτισμούς
2. Ήμι-Συνειδητά Άτομα που ακούσια έρχονται σε Φυσική Επαφή (Απαχθέντες)
3. Ήμι-Συνειδητά Άτομα που εκούσια έρχονται σε Άλλου Είδους Φυσική Επαφή (Αστράνθρωποι)
4. Συνειδητά Άτομα που έρχονται σε Ψυχική Επαφή (Διαυλω­τές και Οραματιστές)
5. Ουδέτερα Άτομα που έρχονται σε Ψυχική Επαφή (Εξ Απο­στάσεως Επιστημονικοί Παρατηρητές)
6. Εμπιστευτικές Αποκαλύψεις από τα Ενδότερα της Μυστικής Κυβέρνησης
7. Αποδεικτικά Έγγραφα από Κυβερνητικές και Επίσημες Πηγές
8. Επιπόλαιες Αναφορές από Αναστατωμένους Αυτόπτες Μάρ­τυρες και Θεάσεις
9. Αναφορές από Μέλη Αποστολών, Απομυθοποι­ητές και Διερμηνείς
10. Εξωγήινες Κατασκευές
11. Ανεξάρτητη Αρχαιολογία, συμπεριλαμβανομένης της Εξω-Αρχαιολογίας
12. Σαμάνοι και Μυστικιστικές Εταιρείες
13. Επιστημονική Φαντασία
14. Αποκαλύψεις εξουσιοδοτημένες από Συμπαντικά Κυβερ­νητικά Σώματα.

Post A Comment:

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις Push Notifications